Home.

Privacy.

privacybeleid 1.

privacybeleid 2.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt ten behoeve van de olgende doeleinden en rechtsgronden :

 

 Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club;

 Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen naar de leden;

 Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);

 Het bekomen van sponsoring.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij op vraag van de Federatie de volgende persoonsgegevens van je vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

 

 Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer(enkel voor de bestuursleden).

 Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij eventueel gebruik van een derde partij voor:

 het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

 het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 het bekomen van sponsoring;

 de registratie van leden bij de federatie en Sport Vlaanderen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij

medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier

(schriftelijk) toestemming voor geeft. Bv bij het leveren van

medewerkers/seingevers aan andere clubs en organisaties.

Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

vervolg